top of page

Услуги

01. Правни услуги и процесуално представителство

Правни услуги

За да гарантира адекватно и пълно правно обслужване, Правна и счетоводна кантора "Рамаданови" осъществява широк спектър от дейности и осигурява пълния набор от правни услуги, които са подбрани така, че да задоволят всички нужди на клиента, в това число:

•    устни и писмени правни консултации;
•    пряко участие в подготовката и сключването на граждански и търговски сделки;
•    подготовка и съдействие за извършване на всички нотариални действия;
•    изготвяне, редактиране и становища по договори, пълномощни, молби, жалби, завещания, нотариални покани и всякакви други правни книжа и документи, включително on-line;
•    проучване и правен анализ на конкретни въпроси, казуси, висящи съдебни дела;
•    процесуално представителство и защита на интересите на клиентите ни по граждански, търговски и трудови дела във всички съдебни инстанции, както и в нотариалното, обезпечителното, заповедното и изпълнителното производства.

bottom of page