top of page

Услуги

05. Търговски дружества

Регистриране на търговски дружества и преобразувеане

Възприемаме практиката си в сферата на търговското право, търговските дружества и тяхното преобразуване като крайъгълен камък в нашата работа. 

Подготовка и изпълнение

Първоначалната подготовка включва определяне на корпоративната структура, подходяща за търсените цели. Определяйки формата на дружеството – въз основа на намеренията на клиента и констатациите от надлежната проверка, ние даваме предложение за най - подходящата структура, опирайки се на солидна практика в различни сектори, на опит от вътрешни и трансгранични данъчни съображения и др.

Фаза на документите по сделката – изготвяне цялата необходима документация по сделката, включително учредителни актове и устави; договори за покупко-продажба на дялове, споразумения за покупка на активи;  и, когато е необхдимо -  съдействие за откриване на капиталова набирателна сметка на дружеството.

Етап на регулаторни одобрения – подпомагане на клиента за предприемане на необходимите действия за получаване на регулаторни разрешения, други позволения и одобрения.
 

bottom of page