top of page

Услуги

08. Трудови правоотношения

Трудови правоотношения

Често проблемите със заетостта са толкова сложни, че изискват експертиза в други области. Експертният опит в областта е от решаващо значение при трудовоправните въпроси и спорове.

Обхват от трудово-правни съвети за лица, трудоустроени в България:

 

•    съответствие с националното и международно законодателство и стандарти;
•    трудова дисциплина, нарушения и дискриминация;
•    индивидуални и колективни уволнения и трудови договори;
•    осигурителни вноски;
•    здравословни и безопасни условия на труд, злополуки на работното място и спазване на законодателството при тяхното случване;
•    визи и разрешения за работа на граждани на трети страни;
•    задължения на служителите за неконкуренция и конфиденциалност на информацията;
•    трудови договори и вътрешни правила;
•    защита на личните данни.
.

bottom of page