top of page

Услуги

02. Счетоводни услуги

Оперативно счетоводство

Предоставяме счетоводни услуги на малки, средни и големи компании от всички сфери. Обслужваме компании, които директно оперират на различни пазари, и безпогрешно се справяме с усложненото данъчно облагане в различните държави. Имаме опит в националната и международна онлайн търговия.

Приоритетите ни са насочени към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които благоприятстват за успеха на вашия бизнес, като дават реална и точна информация за състоянието на фирмените финанси и счетоводни данни.

Предлаганите счетоводни услуги са за всеки тип дейност и включват:

•    Организация на цялостното счетоводство;
•    Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по ЗДДС;
•    Изготвяне и подаване на ГФО и годишни данъчни декларации по ЗКПО;
•    Изготвяне на отчети за статистиката, справки за БНБ;
•    Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи. Систематизиране и обобщаване на счетоводната информация;
•    Изготвяне на месечни или тримесечни финансови отчети, анализи, препоръки;
•    Комуникация с институции;
•    Данъчна защита;
•    Изготвяне на данъчен и амортизационен план;
•    Водене на складови наличности;
•    Определяне на размера и текущо начисляване на данъчни задължения

bottom of page